รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
SINGER
แหล่งข่าว
SINGER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 เม.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 216,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 4
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 4.89
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 04 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 11 เม.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 131,505,235
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 84,494,765

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 216,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 131,505,235
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 84,494,765
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 643,060,599.15
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,532,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 641,528,599.15
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้