รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:00:00
หัวข้อข่าว
SET adds new listed securities : RS24C1910A to be traded on April 22, 2019
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Listing

Listing                 : Derivative warrant
DW issuer                : FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (FSS)
DW symbol                : RS24C1910A
Full DW name               : DERIVATIVE CALL WARRANTS ON RS PUBLIC
COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST
 TRADING IN OCTOBER 2019 # A
Secondary market             : SET
Trading date               : 22-Apr-2019
Number of DW (unit: DWs)         : 50,000,000
Underlying Asset             : RS
Issue price (Baht/Unit)         : 1.00
DW Value (Baht)             : 50,000,000.00
Exercise ratio (DW : Underlying Asset)  : 4.23 : 1
Exercise ratio (Calculate)        : 0.23641
Exercise price (Baht)          : 23.38
Settlement price             : Closing price of underlying asset on 
last trading date
Type of DW                : Call warrant
Exercise type              : European style
Distribute date             : 22-Jul-2019
Last trading date            : 31-Oct-2019
Maturity date              : 05-Nov-2019
Last exercise date            : 05-Nov-2019
Market maker               : FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (FSS)
Settlement condition(s)         : Cash settlement
Remark                  :
Please see Terms and Conditions of DW above-mentioned through PDF file 
disseminated on the SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART).
______________________________________________________________________