รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 08:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15)
หลักทรัพย์
UBIS
แหล่งข่าว
UBIS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วาระที่ 6    อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562
        ที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคล จากจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอ จำนวน 3 ราย 
พร้อมกับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน      แทนกรรมการอิสระ
เห็นด้วย  จำนวน  196,009,075  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ      99.7436
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  503,700  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ       0.2563
งดออกเสียง  จำนวน  121,300  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  จำนวน  90,613  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
บัตรเสีย  จำนวน  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0000

6.2 นายพนม รัตนะรัต
เห็นด้วย  จำนวน  120,957,810  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ      61.5540
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  75,548,965  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ       38.4459
งดออกเสียง  จำนวน  127,300  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  จำนวน    เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
บัตรเสีย  จำนวน  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0000

6.3 นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันทน์
เห็นด้วย  จำนวน  196,016,275  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ      99.7473
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  496,500  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ       0.2526
งดออกเสียง  จำนวน  121,300  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  จำนวน    เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
บัตรเสีย  จำนวน  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0000
6.4 นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย
เห็นด้วย  จำนวน  67,082,330  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ      81.5202
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  15,206,839  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ       18.4797
งดออกเสียง  จำนวน  9,121,320  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  จำนวน  105,314,199  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
บัตรเสีย  จำนวน  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0000
จากผลการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคลทั้ง 4 รายชื่อผู้เข้ารับการเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จึงสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ได้ว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่านตามลำดับ คือ
1.  นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันทน์
2.  นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน
3.  นายพนม รัตนะรัต

วาระที่ 8    อนุมัติเพิ่มเติมวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
        ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย  จำนวน  110,320,050  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ      48.3859
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  75,731,385  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ       33.2156
งดออกเสียง  จำนวน  10,591,640  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  4.6454
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  จำนวน  81,613  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0357
บัตรเสีย  จำนวน  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0000
8.1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแต่งตั้ง พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ แทนกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย  จำนวน  117,470,690  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ      97.9095
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  2,508,120  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ       2.0904
งดออกเสียง  จำนวน  75,144,965  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ     -
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  จำนวน  1,600,913  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ    -
บัตรเสีย  จำนวน  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  0.0000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้