รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 08:38:00
หัวข้อข่าว
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย PTTC195C เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTTC195C)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 02 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินต้นและดอกเบี       : 15 พ.ค. 2562
้ย
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 15 พ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ PTT และ PTTC195C วันที่ 18 เมษายน 2562
______________________________________________________________________