รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 เม.ย. 2562 12:51:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC195C
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195C)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2562
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 10,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 14
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.10
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 25.290411
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : วันที่ 02 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 29 เม.ย. 2562
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ค. 2562
วันที่ขอขึ้น SP                    : วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสภาพ                     : 15 พ.ค. 2562

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC195B
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195B)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2562
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 15,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 14
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.10
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 25.290411
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : วันที่ 02 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 29 เม.ย. 2562
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ค. 2562
วันที่ขอขึ้น SP                    : วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสภาพ                     : 15 พ.ค. 2562

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC195A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195A)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2562
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 1,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 30
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.90
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 29.419178
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 20 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2562
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 182
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : วันที่ 07 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2562
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 02 พ.ค. 2562
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 21 พ.ค. 2562
วันที่ขอขึ้น SP                    : วันที่ 02 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสภาพ                     : 21 พ.ค. 2562

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้