รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2562 18:40:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
หลักทรัพย์
J
แหล่งข่าว
J
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 601,058,766
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 601,058,766
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 400,705,844
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1.20 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)         : 1.06
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 27 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 03 พ.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 02 พ.ค. 2562
(เพิ่มเติม)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 200,352,922
หมายเหตุ                      :
ราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาตลาด 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษ
ัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง
และจะแจ้งล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้