รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2562 08:00:00
หัวข้อข่าว
การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงและการเปลี่ยนแปลง CFO (แก้ไข)
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
PRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : Financial Controller (Acting CFO)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : สายสุนี
นามสกุล                       : พานิชสงเคราะห์
วันที่ลาออก                     : 15 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : 
รักษาการตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : ดร.
ชื่อ                         : นพดล
นามสกุล                       : มิ่งจินดา
วันที่แต่งตั้ง                     : 15 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย เอ สัจเดว์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น จากบุคคลที่เกี่ยวโยงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้