รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2562 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ UWC เริ่มซื้อขายวันที่ 17 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
UWC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,316,251,786.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,162,517,864
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,016
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,316,252,588.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,162,525,880
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W2) จำนวน 8,016 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,016 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.10
วันใช้สิทธิ                      : 29 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________