รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2562 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NEWS เริ่มซื้อขายวันที่ 17 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
NEWS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(NEWS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 67,887,511,111.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 67,887,511,111
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,115
ทุนใหม่ (บาท)                    : 67,887,512,226.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 67,887,512,226
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W4) จำนวน 500 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,115 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 2.2306
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.447
วันใช้สิทธิ                      : 29 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________