รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2562 07:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ITD เริ่มซื้อขายวันที่ 17 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
ITD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,279,840,848.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,279,840,848
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 27,871
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,279,868,719.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,279,868,719
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITD-W1) จำนวน 27,816 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 27,871 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.002
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 13.971
วันใช้สิทธิ                      : 29 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________