รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2562 07:02:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 29.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 31.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________