รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2562 17:19:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ STPI
หลักทรัพย์
STPI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ STPI
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (STPI)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 1,625,181,478
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 1,624,831,478
วันที่มีผล                      : 17 เม.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 350,000 หุ้น
______________________________________________________________________