รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2562 13:13:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งเพิ่มวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2562
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
TPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กต.011/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งเพิ่มวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 
เป็นวันหยุดพิเศษตามประเพณี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นายรักชัย สกุลธีระ)
รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้