รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2562 08:38:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
AQUA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย)(listed)
โดย นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ปกรณ์ มงคลธาดา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________