รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2562 21:50:00
หัวข้อข่าว
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-620126(1)                          10 เมษายน 2562

เรื่อง  รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอรายงานให้ทราบว่าเมื่อเวลา 17.40 น. ของวันนี้ ได้เกิดเหตุกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8
ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเมื่อเวลา 18.10 น.
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้