รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2562 17:25:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทค. 151-03/4/2562

            10 เมษายน 2562

เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเมจิค 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เลขที่ 99
ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ
บริษัทฯขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://tongkahharbour.com/นักลงทุนสัมพันธ์/

          ขอแสดงความนับถือ          นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
          ประธานกรรมการบริษัท
          บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้