รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
TPP
แหล่งข่าว
TPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

5.   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
    มติที่ประชุม: ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้

1.  นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย        20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  200  0.00
             
    2. นายสุพจน์ พฤกษานานนท์(กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  200  0.00
             
            -3-

    3. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  200  0.00

4. นายพงศธัช อัศวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
  บัตรเสีย  200  0.00
______________________________________________________________________

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ TPPMD-2019-018 TH
                10 เมษายน 2562

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2562 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 
6 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 3 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะ 26 
ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,256,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
54.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ
สรุปได้ดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม: ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -
2.  รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม: ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,256,149  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -
หมายเหตุ ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 200หุ้น

          -2-

4.  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,250,000 บาท
 โดยแบ่งเป็น
1.  จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 37,500,000 
หุ้น เป็นเงินจำนวน 4,125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.88 ของกำไรสุทธิ และ
2.  จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น 
เป็นเงินจำนวน 4,125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม: 
ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,256,149  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -

5.   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
    มติที่ประชุม: ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้

1.  นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย        20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  200  0.00
             
    2. นายสุพจน์ พฤกษานานนท์(กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  200  0.00
             
            -3-

    3. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  200  0.00

4. นายพงศธัช อัศวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,949  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
  บัตรเสีย  200  0.00

6.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินจำนวน 3,000,000 บาท
  มติที่ประชุม: 
ลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิท
ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,256,149  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
  บัตรเสีย  -  -

7.  พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
                        ชื่อ-สกุล                  
เลขที่ใบรับอนุญาต              บจก. สำนักงาน
       (1) ดร.วิรัช         อภิเมธีธำรง              1378          
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
       (2) นายชัยกรณ์     อุ่นปิติพงษา              3196          
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
    (3) นายอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์      5202           ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
    (4) ดร.ปรีชา  สวน           6718           ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
    และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,250,000 บาท
     มติที่ประชุม: 
ลงมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

          -4-


มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,256,149  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

     ขอแสดงความนับถือ

              
                                                 
(นายธีระพล มะลิกุล)
                               เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้