รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2562 19:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้า การชำระคืนเงินกู้ยืมจาก บจก. เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์)
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          จากสารสนเทศ CMC 05/2018 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาเรื่อง
บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 15,194,150 บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ให้แก่บริษัทภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับชำระค่าหุ้นของ บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์)
จำกัด ครบถ้วน หรือวันที่ 9 เมษายน 2562
บริษัท ฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
ได้ส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจำนวน 2.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา 
ซึ่งบริษัทได้รับครบถ้วนแล้วในวันที่ 9 เมษายน 2562
2.  ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจำนวน 2.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3.  จำนวนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือจำนวน 10.69 ล้านบาท แบ่งชำระเป็นสองงวด ดังนี้
3.1.  ชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือ งวดแรก จำนวน 5.35 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาในวันที่ 9 ตุลาคม 
2562
3.2.  ชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือ งวดสุดท้าย จำนวน 5.35 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาในวันที่ 9 
เมษายน 2563
โดยเงินกู้ยืมทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ได้รับการค้ำประกันโดยนายอภิชัย สกุลสุรียเดช
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้