รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2562 17:54:00
หัวข้อข่าว
SET News :มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 24/2562
                                                 9 
เมษายน 2562

มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 
สาขาการพัฒนาสังคมชนบท แก่ 2 องค์กรต้นแบบ คือ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต. ป่าเด็ง อ.
แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ
จนกลายเป็นต้นแบบการจัดการชุมชนด้วยตนเอง และ กลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง ต. หนองโบสถ์
อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 
7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561
โดยครั้งนี้นับเป็นรางวัลสาขาที่ 5 การพัฒนาสังคมชนบท คัดเลือกโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มอบให้แก่
2 องค์กรต้นแบบ คือ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
มีประธานเครือข่ายคือ นายโกศล แสงทอง
ผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ
จนกลายเป็นต้นแบบการจัดการชุมชนด้วยตนเอง และ กลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง ต. หนองโบสถ์
อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ มีประธานกลุ่มคือนางสามัญ โล่ห์ทอง โดยตลอด
12 ปีของการดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
ได้ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนคนดีแล้วรวม 100 ราย
และเชื่อมั่นว่ารางวัลนี้จะเป็นการส่งเสริมผู้ทำดีให้สามารถต่อยอดความดีไปในสังคมได้มากยิ่งขึ้น

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า 
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่แสวงหาผู้ทำความดีในด้านต่างๆ
เพื่อยกย่องและเป็นแบบอย่างให้แก่คนในสังคม โดยผู้ได้รับรางวัล "มีชัย วีระไวทยะ" ทั้ง 2 องค์กร
ล้วนทำความดีและทุ่มเทเพื่อส่วนรวม กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง
เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ที่ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถขยายเข้าไปได้
แต่ชุมชนได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เกิดเป็นไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพจนกลายเป็นแห
ล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน "ป่าเด็ง โมเดล" และอีกองค์กรที่ได้รับรางวัลคือ
กลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยประสบภัยแล้ง
จึงหาทางแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนรอบข้าง กลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เป็นที่รู้จักในนาม
"บ้านลิ่มทอง-บ้านโคกพลวง โมเดล" เริ่มต้นจากปี 2550 ด้วยพื้นที่ 3,700 ไร่ 15 ครัวเรือน
จนปัจจุบันขยายผลกว่า 170,000 ไร่ 2,200 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากระบบการบริหารจัดการน้ำ

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน
7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________