รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2562 17:30:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
ขอเรียนว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ที่ www.cireit.com
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
ได้ล่วงหน้า

โดยการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน 
แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้