รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 เม.ย. 2562 08:13:00
หัวข้อข่าว
การส่งออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 (ฉบับเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2019/0201

9 เมษายน 2562

เรื่อง   การส่งออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 (ฉบับเพิ่มเติม)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2562 และส่งออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นั้น
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
ได้มีมติให้เพิ่มเติมหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 เฉพาะวาระที่ 5
โดยเพิ่มเติมจำนวนกรรมการที่ออกตามวาระอีก 1 ท่านตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงได้เผยแพร่หนังสือการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 (ฉบับเพิ่มเติม)
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.stecon.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
และส่งออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 (ฉบับเพิ่มเติม)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นระยะเวลามากกว่า 7
วันก่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป


     ขอแสดงความนับถือ


          (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                     เลขานุการบริษัทสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1550, 1992, 1554
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้