รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
3.  อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.  อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562 โดยมีแผนการลงทุนประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 
1,091.8 ล้านบาท และแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 304.0 ล้านบาท
5.  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.3 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 
472,444,971 บาท รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
6.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
6.1  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2562 ดังนี้
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
6.2  อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บาท 
ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2561
7.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดังนี้
7.1.  ค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,880,000 บาท
7.2.  ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ไม่เกิน 1 
เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี
โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี
ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
8.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ         
นายแอร์ฟเว่ เลอบุค (Mr. Herve Le Bouc) นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor)
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
9.  อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ดังนี้
จาก : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เป็น : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ
หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย
    
การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหม
ายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

10.  อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้