รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
FC
แหล่งข่าว
FC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 9 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
 
      บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.foodcapitals.com ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562
เป็นต้นไป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่ว
งหน้า

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท 
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยเช่นเดียวกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้