รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 12:45:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 20 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 19 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่ ซท/2019/0197        
  วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา -
11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

  1.  รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

  2.  รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  เห็นชอบกับการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
3.1  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 762,553,270 บาท ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.05 บาท ต่อหุ้น
3.2  ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่    ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ด้วยบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา - 11.00 นาฬิกา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ยกเลิกมติการเสนอชื่อ
นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี ๒๕๖๒
นี้ เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
และคณะกรรมการมีมติยืนยันการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจา
กตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
(1)  นายชำนิ จันทร์ฉาย      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)  พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว      กรรมการอิสระ
(3)  นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์   กรรมการอิสระ

ด้วยบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา - 11.30 นาฬิกา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อ นายมาศถวิน
ชาญวีรกูล เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเพิ่มอีก 1
ท่านต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้น รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่จะเสนอให้ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2562 พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่งหนึ่ง ได้แก่
(1)  นายชำนิ จันทร์ฉาย      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)  พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว      กรรมการ
(3)  นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์   กรรมการอิสระ
   (4)   นายมาศถวิน ชาญวีรกูล        กรรมการ

5.  เห็นชอบกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 
ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแล
ะบำเหน็จประจำปีดังนี้

5.1  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
1.  ประธานกรรมการแต่ละคณะ    จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
2.  กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ    จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม


5.2  ค่าบำเหน็จประจำปี
1.  ประธานกรรมการบริษัท  จำนวน 500,000 บาท/ปี
2.  ประธานกรรมการตรวจสอบ   จำนวน 500,000 บาท/ปี
3.  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  จำนวน 400,000 บาท/ปี
4.  กรรมการอื่นๆ ของบริษัท ท่านละ  จำนวน 300,000 บาท/ปี

6.  เห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 วาระการประชุมใหญ่สามัญ    ผู้ถือหุ้น 
วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

8.1  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
(2)  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2561
(3)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4)  พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
(5)  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
(7)  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
(8)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8.2  ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย 
ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่ ซท/2019/0197        
  วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา -
11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

  1.  รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

  2.  รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  เห็นชอบกับการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
3.1  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 762,553,270 บาท ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.05 บาท ต่อหุ้น
3.2  ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่    ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ด้วยบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา - 11.00 นาฬิกา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ยกเลิกมติการเสนอชื่อ
นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี ๒๕๖๒
นี้ เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
และคณะกรรมการมีมติยืนยันการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจา
กตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
(1)  นายชำนิ จันทร์ฉาย      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)  พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว      กรรมการอิสระ
(3)  นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์   กรรมการอิสระ

ด้วยบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา - 11.30 นาฬิกา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อ นายมาศถวิน
ชาญวีรกูล เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเพิ่มอีก 1
ท่านต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้น รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่จะเสนอให้ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2562 พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่งหนึ่ง ได้แก่
(1)  นายชำนิ จันทร์ฉาย      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)  พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว      กรรมการ
(3)  นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์   กรรมการอิสระ
   (4)   นายมาศถวิน ชาญวีรกูล        กรรมการ

5.  เห็นชอบกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 
ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแล
ะบำเหน็จประจำปีดังนี้

5.1  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
1.  ประธานกรรมการแต่ละคณะ    จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
2.  กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ    จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม


5.2  ค่าบำเหน็จประจำปี
1.  ประธานกรรมการบริษัท  จำนวน 500,000 บาท/ปี
2.  ประธานกรรมการตรวจสอบ   จำนวน 500,000 บาท/ปี
3.  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  จำนวน 400,000 บาท/ปี
4.  กรรมการอื่นๆ ของบริษัท ท่านละ  จำนวน 300,000 บาท/ปี

6.  เห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 วาระการประชุมใหญ่สามัญ    ผู้ถือหุ้น 
วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

8.1  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
(2)  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2561
(3)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(4)  พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
(5)  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
(7)  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
(8)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8.2  ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้