รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,069,432,931.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,138,865,863
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,920,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,075,392,931.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,150,785,863
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จำนวน 
10,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,920,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.192
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.605
วันใช้สิทธิ                      : 29 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________