รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 08:21:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
SEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แอล.วี.เทคโนโลยี(listed)
โดย ATSAWIN FUND PCC LIMITED-ATSAWIN CAMPODIA FUND
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แอล.วี.เทคโนโลยี(listed)
โดย KNIGHT ASIA CONTRARIAN FUND
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 7.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 11.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________