รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 20:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2562/014

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปสาระสำคัญของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด 
(มหาชน)
  
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ
(Employee Joint Investment Program "EJIP") โดยมีสาระสำคัญของโครงการตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6(6) 
ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ที่สจ. 38/2561
คณะกรรมการของบริษัทได้มีหนังสือรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโครงการ EJIP
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สจ. 38/2561 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า
โครงการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทฯ
เป็นรายงวดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงินเท่ากับจำนวนที่ผู้ร่วมโครงการถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือน ทั้งนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ
จะนำเงินสมทบของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการและเงินสมทบของบริษัทฯ ไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("หุ้น CPN")
หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้น CPN ("CPN-R") แล้วแต่กรณี
ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนดของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
 (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้