รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 19:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 04 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ จท.11-620121  
                           วันที่ 4 เมษายน 2562
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล (DIF)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการฯ) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) (กองทุนรวมฯ)
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา
9.47 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่อยู่ 1695
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น1,438 ราย
ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 4,600,033,809 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.73
ของจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,637,943,054
หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบการเปลี่ยนแปลงและเรื่องที่สำคัญ ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 ในปี 2561
มติ :    ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงและเรื่องที่สำคัญ ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล (DIF)
       ในปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF)
มติ :    ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 
(DIF)

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติ :   ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ประจำปี 2561
มติ :   ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมประจำปี 2561

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
มติ : ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 
2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
   
1.  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339) และ/หรือ
2.  นายไพบูล ตันกูล     (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298) และ/หรือ
3.  นายพิสิฐ ทางธนกุล    (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095)
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2562 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 
เป็นจำนวน 1,680,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
       ไม่มี

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                ขอแสดงความนับถือ
    
              
                   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน โทร 0 2949 1655
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้