รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 13:12:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 007/2562  
                  
        11 มีนาคม 2562

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง(เพิ่มเติม)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  จดหมายที่ ตล. 036/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

บริษัทฯขอแจ้งตามหนังสือที่ ตล.036/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
ได้รายงานว่าวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้มีการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ประกัน ในราคา 8,914.07 ล้านบาท
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งออกได้ดังนี้
1.  กลุ่มที่1คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.55/2558 
โดยการยึดทรัพย์การขายทอดตลาดที่ดินของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำนวน1,768
ไร่ ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดมูลค่า 4,019.62 ล้านบาท ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำ จำนวน 201 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
ผู้ซื้อได้ชำระเงินจำนวน 3,818.62 ล้านบาท
2.   กลุ่มที่ 2 คดีแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 คดีสาขาดำที่ ถ.59/2561 บริษัท กฤษดามหานคร 
จำกัด(มหาชน) โจกท์ ฟ้อง บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค (โกลเด้นฯ) จำเลย
เรื่องเงินมัดจำที่ดิน เนื้อที่ดินคดีนี้ที่ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดจำนวน 659-3-60 ไร่
กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของบริษัทโกลเด้นฯ ผู้ซื้อประมูลซื้อราคา 1,261.02 ล้านบาท วางเงินมัดจำจำนวน 65
ล้านบาท คงเหลือต้องชำระจำนวน1,196.02 ล้านบาท ผู้ร้องคือ บริษัท เคแอนด์วี เอส อาร์ เอส จำกัด
ถือหุ้นโดย โกลเด้นฯ 99.97% ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2562
ยื่นคำร้องดังกล่าวแล้วและศาลได้นัดฟังคำสั่งศาลแพ่งในวันที่ 20 มีนาคม 2562
ศาลพิพากษาว่าผู้ร้องเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเด้นฯ
ผู้ร้องจึงมิได้มีฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคดี
อีกทั้งการยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดในคดีนี้เกี่ยวพันหรือกระทบต่อผู้ร้อง
ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีล้มละลายกลาง
ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าทำให้ผู้ร้องไม่สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ครบถ้วน และได้รับความเสียหาย
จึงถือว่าเป็นการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อผู้ร้องถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
อำนาจในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ร้องเป็นอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว
ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้ ผลของคดีศาลยกคำร้อง
3.กลุ่มที่ 3 คดีศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ ล.1249/2555 ทรัพย์ขายทอดตลาดจากคดีนี้ จำนวน1,868-3- 
97.72 ไร่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของบริษัท เคแอนด์วี เอส อาร์ เอส จำกัด ผู้ซื้อประมูลซื้อราคา
3,633.43 ล้านบาทวางเงินมัดจำจำนวน 182.50 ล้านบาท คงเหลือต้องชำระจำนวน 3,450.93 ล้านบาท ภายในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เคแอนด์วี ฯ ร้องคัดค้าน ทำให้ผู้ซื้อยื่นเรื่องต่อศาลคัดค้านคำร้องของบริษัท
เคแอนด์วี ฯ โดยอยู่ระหว่างคำคัดค้าน 3 คดี โดยแบ่งออกได้ดังนี้
3.1  คดีหมายเลขดำที่ สล.365/2561 
เรื่องกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สั่งเพิกถอนคำสั่งได้มีคำสั่งให้กันโฉนดเลขที่ 610 เนื้อที่ 18
ไร่ 83 ตารางวา ออกจากการขายทอดตลาดซึ่งมีส่วนของนางสาวเจริญ อยู่คงธรรมในอัตราส่วน800.66
ส่วนและดำเนินการขายทอดตลาด
โดยคดีนี้ผู้ร้องได้มายื่นขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลรับคำร้องเป็นคำคัดค้านและให้เรียกบริษัทโกลเด้นฯ ว่าเป็นผู้คัดค้านที่ 3
แล้วได้ทำการสืบพยานจนแล้วเสร็จและนัดฟังคำสั่งในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผลของคดีศาลยกคำร้อง
3.2  ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ สล.388/2561 
ผู้ร้องยื่นคำร้องว่านำทรัพย์ของผู้ร้องไปขายรวมกับที่ดินของบริษัท โกลเด้นฯ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ชั่วคราว
ศาลได้มีคำสั่งเห็นว่าตามคำร้องและเอกสารท้ายร้องโดยตลอดแล้ว
กรณียังไม่ปรากฏเหตุอันควรตามกฎหมายที่จะได้งดการขายทอดตลาดตามคำร้อง ศาลจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง
3.3  คดีหมายเลขดำที่ สล.438/2561 เรื่องการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินของลูกหนี้ที่ 2 (บริษัท เคแอนด์วี
เอส อาร์ เอส การ์เด้น โฮม จำกัด)
โดยคดีนี้ผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให
้งดบังคับคดีไว้ชั่วคราว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ศาลมีคำสั่งให้รับทนายของบริษัทผู้มีส่วนได้เสีย(บริษัทโกลเด้นฯ)และให้เรียกว่า ผู้คัดค้านที่ 2
แล้วกำหนดวัดนัดสืบพยานในวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2562

  ขณะนี้ผู้ซื้อที่ดินหลักประกันได้ยื่นเรื่องต่อศาลจะจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อคดีเสร็จสิ้นโดยมีจำนวนเงินที
่ต้องชำระคงเหลือ 4,646.95 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
    กรรมการ          กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้