รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 08:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 986/2562
      วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน(JASIF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลโดยสะดวกและรวดเร็ว
รวมถึงสามารถพิจารณาข้อมูลประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ได้ล่วงหน้า
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของกองทุนรวม ที่
http://investor-th.jas-if.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
โดยการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Fortune Ballroom ชั้น 3
 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา เลขที่1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


     ขอแสดงความนับถือ


        (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
                            Deputy Managing Director
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้