รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 08:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย(listed)
โดย นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 01/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย FULCRUM GLOBAL CAPITAL LIMITED
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 01/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________