รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 07:54:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MEGA เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
MEGA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ MEGA เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2562
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 434,797,104.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 869,594,208
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,071,200
ทุนใหม่ (บาท)                    : 435,332,704.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 870,665,408
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MEGA-WA) จำนวน 
1,071,200 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,071,200 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 17.50
วันใช้สิทธิ                      : 28 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________