รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2562 17:43:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมีนาคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                        
ฉบับที่ 21 /2562
                                                3 
เมษายน 2562

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมีนาคม 2562

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,638.65 จุด เพิ่มขึ้น 4.8% 
จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ
SET และ mai ในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 41,826 ล้านบาท ลดลง 10.5% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันและ
 ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 แม้ว่าในเดือนมีนาคม
ผู้ลงทุนต่างประเทศรอจังหวะการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ แต่ผู้ลงทุนสถาบันและ
ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20
ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai
ปรับลดลงจากเดือนก่อนแต่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนเลือกลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง
สำหรับมูลค่าการระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงสูงที่สุดในอาเซียนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

ทั้งนี้ 
จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิ
จในปี 2562 นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการการลงทุนในระยะยาว โดย 74% ของ CEO
ที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะเติบโต 3-4% ขณะที่ 59%
คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จะดีขึ้นจากครึ่งหลังของปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม
2562)

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ปิดที่ 1,638.65 จุด เพิ่มขึ้น 4.8% 
จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
- ในเดือนมีนาคม 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 16,443 ล้านบาท 
ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 41,826 ล้านบาท ลดลง 10.5% 
จากเดือนก่อน
- Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 14.9 เท่า และ 
17.1 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14 เท่า และ 16
เท่าตามลำดับ
- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.16% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.77%
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 17 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4.8% จากสิ้นปี 2561 สอดคล้องกับทิศทางของดัชนี
- ในไตรมาสแรกของปี 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 6,051 
ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน
1/2

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ในเดือนมีนาคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 404,814 สัญญา 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% จากเดือนก่อน
 

               "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________