รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2562 17:57:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
("กองทรัสต์") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา
 10:00 น. ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งว่า 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ที่ http://www.bworkreit.com
/th/investor-relations/unitholders-information/shareholder-meeting ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้