รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2562 17:37:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    250/2562  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)

  วันที่ 29 มีนาคม 2562  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย   หน่วย   %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      285,289,700.0000   30.03
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)       94,997,176.0000   10.00
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)       44,873,000.0000   4.72
4  สำนักงานประกันสังคม       26,975,000.0000   2.84
5  นายชาลี วลัยเสถียร       15,865,500.0000   1.67
6  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส       13,559,600.0000   1.43
7  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       13,416,100.0000   1.41
8   RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED       13,251,900.0000   1.39
9  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี       12,310,000.0000   1.30
10  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์       12,089,400.0000   1.27


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


                   (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
  ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้