รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2562 17:35:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    254/2562  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    เออร์บานา (URBNPF)

วันที่  29 มีนาคม 2562  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  สำนักงานประกันสังคม   21,600,000.0000   30.00
2  นาย ธีระพล หวังมนตรี   8,408,600.0000   11.68
3  น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี   8,103,600.0000   11.26
4  นาย ยง อารีเจริญเลิศ   3,000,000.0000   4.17
5  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์   2,428,900.0000   3.37
6  นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์   2,005,300.0000   2.79
7  MR. ALEXANDER ECK   1,879,400.0000   2.61
8  นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์   1,452,700.0000   2.02
9  นาย บัณฑิต บัณฑุชัย   1,000,000.0000   1.39
9  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด   1,000,000.0000   1.39
10  นาย นิพนธ์ ศุภศรี   886,000.0000   1.23
      

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ

                       (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
    ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้