รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
AMATAR
แหล่งข่าว
AMATAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )เพื่อคืนทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 9.83
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 9.72
จำนวนเงินคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)           : 0.11
วันชำระเงินคืนทุน                   : 28 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้