รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2562 08:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์(listed)
โดย นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พีพี ไพร์ม(listed)
โดย นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -11.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 25.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเวอร์แลนด์(listed)
โดย นาย สวิจักร์ โลจายะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 01/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________