รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 19:03:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
AGE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
              ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 
ได้มีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ
ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นั้น

  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.agecoal.com ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม
2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้