รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 17:59:00
หัวข้อข่าว
การหยุดดำเนินการกลั่นเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ ณ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/004/62

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง  การหยุดดำเนินการกลั่นเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ ณ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ 
วางแผนที่จะหยุดดำเนินการกลั่นเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ ณ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงใกล้เคียงกับการซ่อมบำรุงใหญ่ในครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2554 บริษัทฯ ได้วางแผนการซ่อมบำรุงไว้ล่วงหน้าอย่างมีแบบแผนและรัดกุม
เพื่อให้แน่ใจว่าการซ่อมบำรุงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทฯ แต่ประการใด
เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นและโรงกลั่นของบริษัทฯ เริ่มดำเนินการกลั่นตามปกติ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้