รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 17:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
TPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กต 009/2562
              วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) (TPA) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 35 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครนั้น

  บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.thaipolyacrylic.com ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

เรียนมาเพื่อทราบ

              ขอแสดงความนับถือ               (นายรักชัย สกุลธีระ)
               รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้