รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 08:58:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SPI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
SPI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 571,833,158.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 571,833,158
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 45,487
ทุนใหม่ (บาท)                    : 571,878,645.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 571,878,645
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : 
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,487 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 22.222222
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 45.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 29 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________