รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 07:46:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 18.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป(listed)
โดย GIC PRIVATE LIMITED COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.031% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.973% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอกรัฐวิศวกรรม(listed)
โดย นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________