รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2562 18:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน CPNCG
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-620111              วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ประจำปี 2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
("กองทุนรวม") กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/CPNCG_Invitation_letter_TH.pdf)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด                (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
        กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้