รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2562 12:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 068/2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง  แจ้งมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหา
ร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เอ็นจิก โอมาร์  ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
(Encik Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid)
ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในระหว่างที่นายกิตติพันธ์
อนุตรโสตถิ ลาพักเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นั้น

เนื่องจากนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ 
ขอขยายระยะเวลาการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้
าที่บริหาร ออกไปอีก 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
จึงได้มีมติอนุมัติตามที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ยื่นขอและอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์
ราชิด ออกไปอีก 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                 ขอแสดงความนับถือ


                  (นายเศรษฐจักร  ลียากาศ)
                                 เลขานุการบริษัท


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้