รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2562 08:46:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 352,960,736.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,529,607,365
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 352,960,736
ทุนใหม่ (บาท)                    : 388,256,810.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,882,568,101
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
จำกัด (มหาชน) 352,960,736 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 6.40
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 27 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________