รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มี.ค. 2562 19:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-620109              วันที่ 28 มีนาคม 2562


เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
(DIF)
  ประจำปี 2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ("กองทุนรวม")
กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมฯ ประจำปี 2562        ในวันที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องประชุม วิภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แล้วนั้น
ในการนี้ บริษัทฯ 
ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี
2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/DIF_AGM_2019_Invitation_letter_TH.pdf


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้