รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มี.ค. 2562 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 28 มีนาคม 2562

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ กทร.สอส.81/2562 เรื่อง 
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเต
รียล ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MFC Industrial Real
Estate Investment Trust) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.สอส. 49/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใ
นอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2562 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันพฤหัสบดีที่
25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน     เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ตามความทราบแล้วนั้น
บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุม และเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 
พร้อมเอกสารบนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ http://tiny.cc/re0i4y ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562ทั้งนี้

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน
่วยทรัสต์ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    ขอแสดงความนับถือ              
                           (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้