รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มี.ค. 2562 17:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 28 มีนาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ กทร.สอส.75/2562 เรื่อง 
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด
์ ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (MFC-Strategic Storage Fund
: M-STOR) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.สอส. 51/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาร
ิมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ประจำปี 2562 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนในวันจันทร์ที่ 22
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ตามความทราบแล้วนั้น
บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุม และเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 
พร้อมเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ http://tiny.cc/4c0i4y ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่
วยลงทุน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    ขอแสดงความนับถือ              
                           (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้