รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มี.ค. 2562 08:52:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
PLANB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 มี.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 352,960,736
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 352,960,736
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 352,960,736
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 6.40
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 27 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 352,960,736
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 352,960,736
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 352,960,736
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,258,948,710.40
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,258,948,710.40
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
-

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้